Vedtægter for Løjt Højskoleforening

§ 1: Foreningens navn
Foreningens navn er Løjt Højskoleforening.

§ 2: Foreningens formål:
Foreningens formål er at oplyse og styrke det folkelige fællesskab i Løjt og omegn,
• ved at belyse etiske, litterære, historiske, samfundsmæssige, musiske og kreative emner.
• ved at være igangsættende og debatskabende.
• ved at turde udfordre hinanden på vore synspunkter.

§ 3: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som vælger en bestyrelse på 7 medlemmer samt 2 suppleanter
Den årlige generalforsamling afholdes ultimo februar og indkaldes med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden, der bl.a. omfatter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Godkendelse af budget
6. Indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
7. Valg af bestyrelse. Valget gælder for 2 år ad gangen, således at der vælges fire medlemmer i lige år og tre i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig ved årligt valg af formand, næstformand og kasserer.
8. Valg af suppleanter. Valget gælder for et år ad gangen. Dersom en suppleant afløser et bestyrelses-medlem på grund af dennes udtræden, indgår suppleanten i dette medlems valgturnus. Desuden vælges en revisor for 2 år ad gangen. Valg af bestyrelse og suppleanter foregår skriftligt efter indkomne forslag.
9. Eventuelt.

§ 4: Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldes med mindst 2 ugers varsel af formanden efter bestyrelsens beslutning. Dagsorden angives.

§ 5: Opløsning af foreningen
Opløsning kan finde sted, når to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag om ophør.

§ 6: Ved opløsning
Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Løjt Forsamlings- og Kulturhus.

Vedtægterne vedteget ved den stiftende generalforsamling den 22. maj 2017.